I. Vispārīgi noteikumi

1.1.   Šie datu aizsardzības noteikumi (turpmāk tekstā - "Noteikumi") regulē SIA "Topsale", reģistrācijas numurs: 50203255191 (turpmāk tekstā - "Pārdevējs"), Pircēju personas datus apstrādes pamatprincipus un kārtību interneta veikalā (turpmāk tekstā - "e-veikals"). 

1.2.   Pircēju personas datu apstrādi nosaka šie noteikumi, LR Likums par personas datu tiesisko aizsardzību un citi tiesību akti, kas regulē šādu datu vākšanu.

1.3.   Reģistrējoties e-veikala sistēmā vai veicot pirkumu nereģistrējoties, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un piekrīt tiem.

II. Reģistrācijas noteikumi

2.1.   Pircējam reģistrācijas formā ir jāsniedz pilna un patiesa informācija par sevi. Ja Pircējs reģistrācijas formā sniedz nepareizus, nepatiesus vai maldinošus datus, Pārdevējam ir tiesības anulēt reģistrāciju un izdzēst datus vai ierobežot Pircēja piekļuvi e-veikalam.

2.2.   Pircējam ir tiesības mainīt un atjaunināt reģistrācijas formā sniegto informāciju.

2.3.   Pārdevējs atzīst un ievēro ikviena cilvēka, kurš apmeklē e-veikalu, tiesības uz privātumu. Pārdevējs apkopo un izmanto personas datus (vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citu informāciju, kas norādīta e-veikala reģistrācijas formā), lai:

  • apstrādātu Pircēja preču vai pakalpojumu pasūtījumus;
  • risināt ar preču noformējumu un piegādi saistītas problēmas;
  • pildīt citas saistības, kas paredzētas pirkšanas un pārdošanas līgumā.

2.4.   Personas dati tiek apstrādāti ar drošiem līdzekļiem, kas aizsargā datus no neatļautas iznīcināšanas, izpaušanas vai citām nelikumīgām darbībām.

2.5.   Pircēja nepersonālos datus, t.i. datus, kas ir saistīti ar nopirktajām precēm Pārdevējs var izmantot statistikas vajadzībām. Šāda statistikas datu vākšana neļaus tieši vai netieši identificēt Pircēju. Pārdevējs patur tiesības nodot statistiku trešajām personām.

3. Personas datu nodošana trešajām personām

3.1.   Pārdevējam ir tiesības nodot informāciju trešajām personām tikai 2.3. punktā minētiem nolūkiem.

3.2.   Pārdevējs nenodod Pircēja personas datus trešajām personām bez Pircēja atsevišķas piekrišanas, izņemot gadījumos, kas noteikti LR likumos.

4. Izmaiņas noteikumos

4.1.   Pārdevējam ir tiesības daļēji vai pilnībā mainīt šos Noteikumus, paziņojot par to e-veikalā.

4.2.   Ja Pircējs izmanto e-veikala sniegtos pakalpojumus pēc izmaiņām šajos noteikumos, Pārdevējs uzskata, ka pircējs ir piekritis izmaiņām tajos.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1.   Šie noteikumi ir saskaņā Latvijas Republikas likumiem.

5.2.   Visas domstarpības par šiem noteikumiem tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanos neizdodas panākt, domstarpības risina saskaņā ar Latvijas Republikas likumos noteikto kārtību.